Gegevensverwerking binnen Brink's Nederland

1. Verwerking van Persoonsgegevens

Binnen de afdeling HR- Recruitment  zijn wij verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers en de verdere ontwikkeling en doorgroei van huidige werknemers. 

Recruitment gebruikt de volgende gegevens:

De gegevens die jij hebt achtergelaten op onze website na een sollicitatie en die vermeld staan in jouw CV en/of motivatie, en gegevens die  we later verkrijgen zoals de uitkomsten van een assessment en kopieën legitimatie, diploma’s, opvraging arbeidsverleden UWV en recente salarisstroken.


Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Postcode en Woonplaats

CV

Vorige werkgevers en bijhorende functies

Motivatiebrief

Assessment resultaten

Diploma`s (gegevens mogen worden geanonimiseerd)

Laatste loonstrook van eerdere werkgever (bedragen mogen worden geanonimiseerd)

Bewijs van KvK (indien jij een ZZP`er bent)


2. Hoe we jouw persoonlijke informatie gebruiken


Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

- Beoordelen of het profiel van de kandidaat overeenstemt met het gewenste profiel voor de functie/vacature

- Verifiëren van de geldigheid van de aangeleverde gegevens door de kandidaat, en zo de

integriteit van de kandidaat

- Voorstellen van de kandidaten bij de betreffende hiring managers 

- Om contact met jou op te kunnen nemen om je sollicitatie te bespreken

- Een assessment uit te laten voeren en de uitslag daarvan te bespreken

- Een referentiecheck uit te kunnen voeren. Deze check houdt enkel in dat Brink’s kan  achterhalen of het waar is wat op jouw CV staat. Wij vragen niet hoe jij functioneerde in jouw vorige functie, enkel of je daar wel hebt gewerkt/ gestudeerd.

In dit kader voeren wij de volgende verwerkingen uit:

* Raadplegen van persoonsgegevens

* Bewaren van persoonsgegevens

* Doorsturen van persoonsgegevens

Voordat wij je een arbeidsovereenkomst aanbieden, vindt er altijd een screening plaats. Deze bestaat uit een politieonderzoek, een huisbezoek en een kredietwaardigheidsonderzoek. Hiervoor kunnen wij jouw gegevens verstrekken aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens ons een advies geven over jouw kredietwaardigheid. 

Als je bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van jouw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/


3. Hoelang jouw persoonlijke informatie wordt bewaard


Bewaartermijnen van de gegevens:

- Gegevens van  sollicitanten; 2 jaar na laatste sollicitatie

- Assessment resultaten; 1 jaar

- Gegevens van kandidaten die met hun toestemming zijn opgenomen in een talentpool; 5 jaar

- Diploma`s, loonstroken, jaaropgave, bewijs van KvK; deze worden direct verwijderd als de (referentie)check is voldaan


4. Bemiddelingsgegevens

Beveiliging

Alle kandidaatgegevens worden opgeslagen in ons Applicant Tracking System (ATS) Connexys. Brink’s heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is de omgeving waarin de applicatie functioneert ISO 27001 gecertificeerd.


Medewerkers

Elke medewerker binnen Brink’s  is gescreend volgens de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus en zij zijn gehouden tot geheimhouding op basis van onze gedragscode.

Datalek

In het geval dat er een datalek wordt ontdekt of gemeld, geeft Brink’s de hoogste prioriteit aan het onderzoeken en het herstellen van het lek. Ook zal er onderzoek worden gedaan naar de omvang van het datalek. Kandidaten die betrokken zijn worden zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Indien het nodig is wordt er een melding gemaakt bij de Auroriteit Persoonsgegevens.


Jouw rechten

Als Recruitment jouw persoonsgegevens verwerkt, heb jij een aantal wettelijke rechten. Dit zal hieronder worden toegelicht. Als jij gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kun jij dit aangeven bij de recruiter.


Recht op inzage

Jij hebt het recht om een afschrift op te vragen van de persoonsgegevens die wij verzamelen en bewaren. Dit afschrift bevat ook informatie over de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, hoe lang en waar zij worden bewaard en wie de persoonsgegevens ontvangt.


Recht op rectificatie

Recruitment doet er alles aan om te zorgen dat de persoonsgegevens die wij verwerken juist en volledig zijn. Mocht jij toch van mening zijn dat dit niet het geval is, dan kan jij verzoeken jouw gegevens aan te vullen of te wijzigen.


Recht op verwijdering

In bepaalde situaties heb jij het recht om persoonsgegevens te laten wissen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gegevens in strijd zijn met de wettelijke kaders zijn verwerkt of als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en bewaard. 


Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties heb jij het recht om ons te verzoeken een deel van jouw persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken, omdat jij bijvoorbeeld de juistheid van de gegevens in twijfel trekt of omdat jij van mening bent dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld en bewaard zijn.


Recht op bezwaar

Als het gebruik van persoonsgegevens naar ons oordeel noodzakelijk is voor de zogenaamde gerechtvaardigde belangen van Recruitment of een derde, heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens. In dat geval zal de verwerking stopgezet worden, tenzij aan onze zijde sprake is van zwaarwegende gerechtvaardigde belangen die zwaarder wegen dan uw privacybelangen.


Recht op het indienen van een klacht

Jij hebt het recht om een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens in te dienen bij Brink’s.

Ook kan een klacht worden ingediend bij de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag


5. Wijzigingen van deze privacystatement

Brink’s kan dit privacystatement van tijd tot tijd wijzigen. In geval deze wijziging aanzienlijke gevolgen heeft voor de kandidaten zullen zij actief worden geïnformeerd over het gewijzigde privacystatement. Een up-to-date versie van het privacystatement is ook op te vragen bij Recruitment.


6. Hoe je contact met ons kunt opnemen

Als jij na het lezen van dit privacy statement nog vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via: contact.nl@brinks.com 

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming